دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

 فرآیند سرمایه گذاری

در فرآیند سرمایه‌گذاری به چگونگی تصمیم گیری سرمایه‌گذار در اوراق بهادار قابل معامله و اندازه سرمایه گذاری در هر کدام از انواع اوراق و زمان انجام سرمایه گذاری پرداخته می گردد. رویه‌ای شامل مراحل زیر برای تصمیم گیری در این باره به عنوان اساس فرآیند سرمایه گذاری مطرح می‌باشد:

1- خط مشی سرمایه گذاری

در این مرحله به تعیین اهداف و اندازه ثروت قابل سرمایه گذاری و شناسایی گونه های بالقوه دارایی‌های مالی به مقصود قرار دادن در سبد سرمایه گذاری پرداخته می گردد. اهداف سرمایه گذاری را بایستی براساس ریسک و بازده بیان نمود و شناسا یی دارایی های مالی تشکیل دهنده سبد را بایستی براساس اهداف سرمایه گذاری و اندازه ثروت قابل سرمایه گذاری و ملاحظات مالی سرمایه گذار صورت داد)شارپ ،1995).

2- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

در ساده‌ترین شکل این نوع تجزیه و تحلیل، به مطالعه قیمت های بازار اوراق بهادار در جهت پیش‌بینی تغییرات آتی پرداخته می گردد. در این روش به مقصود شناسایی روندها و الگوهای تکراری موجود در تغییرات گذشته قیمت اوراق بهادار به مطالعه قیمت‌های گذشته آنها پرداخته و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. تهیه الگوی تغییرات قیمت ا وراق بهادار براساس تغییرات گذشته با این فرض صورت
می گیرد که روندها و الگوهای گذشته در آینده نیز تکر ار خواهد گردید و بر این اساس تحلیل گران اوراق بهادار امیدوار به پیش بینی دقیق تغییرات آتی قیمت اوراق می باشد(فرانسیس[1] ،1976).

3- تهیه سبد سرمایه‌گذاری

گام سوم در فرآیند سرمایه‌گذاری شامل شناسایی و تعیین دارایی‌های مورد نظر برای سرمایه گذاری و یافتن نسبت سرمای ه اختصاص یابنده از ثروت سرمایه گذار به هر کدام از دارایی‌های منتخب می باشد. در این مرحله، سرمایه گذاران با در نظر داشتن نتایج مراحل قبلی به بهره گیری از موارد زیر در تهیه سبد مورد نظر می پردازند:

1- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به صورت فردی و پیش بینی تغییرات قیمت هر کدام از آنها.

2- پیش بینی تغییرات کلی قیمت سهام عادی و ارتباط آنها با اوراق بهادار با درآمد ثابت.

3-  تهیه سبدی که با یک سطح معین در بازده دارای حداقل ریسک باشد.

در واقع سرمایه گذاران با در نظر داشتن برآورد اندازه ریسک و باز ده هر یک از اوراق بهادار، از طریق تجزیه و تحلیل فردی آنها و رابط ه بین نرخهای بازدهی، میتوانند به مجموعه ای دست یابند که در ازای اندازه معینی از ریسک دارای بالاترین نرخ بازده می باشد.

[1] .Francis

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید