دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

سنجش روایی

اگرچه سوالات این پرسشنامه از منابع معتبر استخراج گردیده می باشد، لیکن برای مطالعه روایی پرسشنامه مورد نظر در این پژوهش، از اعتبار محتوایی نیز جهت بومی سازی پرسشنامه بهره گیری شده می باشد. از این رو آغاز نسخه‌ای از پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و استاد مشاور قرار گرفت تا روایی محتوایی پرسشنامه سنجیده گردد و نظرات پیشنهادی ایشان در مورد پرسش نامه اعمال گردید.

 

1-9-2 سنجش پایایی

جهت پایایی پرسشنامه در این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود تعداد 30 عدد پرسشنامه بصورت آزمایشی توسط کارکنان تکمیل گردید و با بهره گیری از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر استخراج گردید.

1-10 قلمرو پژوهش

1-10-1 قلمرو موضوعی پژوهش:

این پژوهش به مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فناوری اطلاعات میپردازد.

1-10-2 قلمرو مکانی پژوهش :

این پژوهش در کشور ایران انجام میشود و در سطح شرکتهای فعال در بورس انجام می گردد.

1-10-3 قلمرو زمانی پژوهش :

مطالعات مقدماتی این پژوهش از آبان  سال 1392 شروع گردید و در بهمن 1392 به پایان خواهد رسید.

 

1-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از پژوهش حاضر شامل دو بخش به تبیین زیر می‌باشد:

الف. آمار توصیفی:

به مقصود توصیف یافته‏ها، از جداول فراوانی و همچنین نمودارهای دایره‌ای بهره گیری گردید.

ب. آمار استنباطی:

برای مطالعه فرضیه های ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگا هها در فناوری اطلاعات از ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری خواهد گردید. تمامی تحلیل های آماری توسط نرم‌افزار SPSS ورژن 18 انجام خواهد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد