دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع می باشد و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده می باشد.

در اظهار تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی بیش از همه چیز بایستی بشر و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای بشر و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند کردن بشر در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی گردید. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای بشر غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا می باشد و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی می باشد. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، بشر شناختی، جامعه شناختی، سیاسی و اقتصادی می باشد.

در این فصل به ادبیات توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گزاری میپردازیم .سپس پیشینه پژوهش را مطالعه می‌کنیم.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2 بخش دوم:توسعه اقتصادی

2-2-1 مفاهیم رشد و توسعه

معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود می باشد. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به تبیین ذیل تعریف می‌کنیم:

 

الف- تعریف رشد:

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد،

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد