عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                           صفحه

جدول 3-1 جامعه آماری پژوهش……………………. 72

جدول 3-2 ابعاد پرسشنامه ویژگی­های اخلاق مدیریتی…… 73

جدول 3-3 مقدار ضریب آلفا برای تعیین پایایی متغیر­ها. 75

جدول 4-1 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سن. 79

جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس جنسیت 80

جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیلات    81

جدول 4-4 توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه خدمت     82

جدول 4-5 مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیرهای مدل 82

جدول 4-6 توزیع فراوانی سلامت سازمانی……………. 88

جدول 4-7 توزیع فراوانی اخلاق مدیریتی……………. 89

جدول 4-8 توزیع فراوانی مولفه صداقت…………….. 90

جدول 4-9  توزیع فراوانی مولفه دوری از تبعیض…….. 91

جدول 4-10 توزیع فراوانی مولفه اعتماد…………… 92

جدول 4-11 توزیع فراوانی مولفه تکریم…………… 93

جدول 4-12 توزیع فراوانی مولفه عدالت……………. 94

جدول 4-13 نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای مطالعه پذیره نرمال بودن     95

جدول 4-14 ضریب همبستگی بین اندازه اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی کارکنان     96

جدول 4-15 ضریب همبستگی بین مولفه صداقت و سلامت سازمانی کارکنان  97

جدول 4-16 ض ضریب همبستگی بین مولفه دوری از تبعیض و سلامت سازمانی کارکنان  98

جدول 4-17 ضریب همبستگی بین مولفه اعتماد و سلامت سازمانی کارکنان 99

جدول 4-18 ضریب همبستگی بین مولفه تکریم و سلامت سازمانی کارکنان 100

جدول 4-19 ضریب همبستگی بین مولفه عدالت و سلامت سازمانی کارکنان  101

جدول 4-20 اختصار الگوی رگرسیون مولفه های اندازه اخلاق مدیریتی برای پیش بینی سلامت سازمانی کارکنان…………………………………….. 102

جدول 4-21 تحلیل واریانس برای فرضیه فرعی……….. 102

جدول 4-22 جدول رگرسیون………………………. 103

جدول 4-23 اختصار الگوی رگرسیون مولفه های اندازه اخلاق مدیریتی برای پیش بینی سلامت سازمانی کارکنان…………………………………….. 103

جدول 5-1 اختصار وضعیت تایید یا رد فرضیات پژوهش…… 110

 

 

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                                                         صفحه

نگاره 2-1 مدل مفهومی پژوهش……………………. 95

نگاره 4-1 نمودار ستونی نتایج حاصل از مطالعه نمونه آماری کارکنان بر اساس سن………………………………………….. 79

نگاره 4-2 نمودار ستونی نتایج حاصل از مطالعه نمونه آماری کارکنان بر اساس جنسیت……………………………………… 80

نگاره 4-3 مودار ستونی نتایج حاصل از مطالعه نمونه آماری کارکنان بر اساس تحصیلات…………………………………….. 81

نگاره 4-4 نمودار ستونی نتایج حاصل از مطالعه نمونه آماری کارکنان بر اساس سابقه خدمت…………………………………. 82

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نگاره 4-6 نمودار هسیتوگرام سلامت سازمانی………… 84

نگاره 4-7 نمودار هسیتوگرام اخلاق مدیریتی………… 84

نگاره 4-8 نمودار هسیتوگرام مولفه صداقت…………. 85

نگاره 4-9 نمودار هسیتوگرام مولفه دوری از تبعیض….. 85

نگاره 4-10 نمودار هسیتوگرام مولفه اعتماد……….. 86

نگاره 4-11 نمودار هسیتوگرام مولفه تکریم……….. 86

نگاره 4-12 نمودار هسیتوگرام مولفه عدالت………… 87

نگاره 4-13 نمودار توزیع فراوانی متغیر سلامت سازمانی. 88

نگاره 4-14 نمودار توزیع فراوانی متغیر اخلاق مدیریتی. 89

نگاره 4-15 نمودار توزیع فراوانی مولفه صداقت…….. 90

نگاره 4-16 نمودار توزیع فراوانی مولفه دوری از تبعیض 91

نگاره 4-17 نمودار توزیع فراوانی مولفه اعتماد……. 92

نگاره 4-18 نمودار توزیع فراوانی مولفه تکریم…… 124

نگاره 4-19 نمودار توزیع فراوانی مولفه عدالت……. 125

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد