عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت پژوهش

ﺷﺮاﻳﻂ و ﺟﻮ و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎری، ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ و ﻳﻜﻲ از ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ (طالب­پور و همکاران، 1392). سلامت سازمانی عبارت کلی می باشد که به ادراک کارکنان از محیط کار خود تصریح دارد (لی و همکاران[1]، 2014). سازمانهای برای اینکه بتوانند در محیط در حال تغییر همیشگی خود پایدار بمانند و در دراز مدت قادر باشند با محیط خود سازگار شده و توانایی های لازم را برای بقای خود پیوسته ایجاد کرده وگسترش دهند، لازم می باشد که از سلامت سازمانی برخوردار باشد. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭘﺮﺩﺍﺯﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻻﺯﻣـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖﻫــﺎﻱ ﭘﺮﺩﺍﻣﻨﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭﻱ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤـﻞ ﮐـﺎﺭ ﻭ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ (حقیقت جو و همکاران، 1388). از طرفی، اخلاق یک ضرورت و لازمه جامعه سالم می باشد و به علت کارکردها و پیامدهای مثبت فردی، سازمانی و اجتماعی آن می باشد که همواره توجه دانشمندان، مربیان و مدیران سازمان ها را برانگیخته می باشد تا برای حفظ و ارتقای سطح آن کوشش نمایند. ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪﻱ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺍﻭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺭﻭﺍﻥﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﻳﮏ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﻪﻃﻮﺭ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻲﺗﻮﺟﻪﺍﻧﺪ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻲﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ ﺭﻭ ﺑﻪﺭﻭ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ(درگاهی و سادات طهرانی، 1393). پس ضروری به نظر می­رسد که به مسئله سلامت سازمانی و اخلاق مدیریتی که از عناصر مهم رشد و شکوفایی سازمان می­باشند پرداخته گردد.

[1] Lee et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد