دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

2 اهداف پژوهش

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3 سوالات پژوهش

1-3-1 سوال اصلی

پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح شده می باشد این می باشد که، « آیا  بین توسعه اقتصادی و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری هست؟ »

1-3-2 سوالات فرعی

بین افزایش درآمد کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری هست؟

بین افزایش نرخ بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری هست؟

بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری هست؟

 

1-4 فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی:

بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری هست.

فرضیه‌های فرعی:

بین افزایش درآمد سرانه کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری هست.

بین افزایش نرخ بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری هست.

بین افزایش بهره وری و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری هست.

 

1-5 روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نظر می‌توان در زمره پژوهش توصیفی به شمار آورد، و زیرا داده‌های مورد نظر از طریق نمونه‌گیری از جامعه، برای مطالعه توزیع ویژگی‌های جامعه آماری انجام می گردد این پژوهش از شاخه پیمایشی [1]شکل میگیرد.

[1] -Survey

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد