متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

(جدول2-1) مروری بر ابزار تأمین مالی اسلامی در مقایسه با ابزار تأمین مالی سنتی 49

(جدول 4-1)  توصیف جنسیت 64

(جدول 4-2) مطالعه وضعیت تحصیلات 65

(جدول 4-3) مطالعه وضعیت سن در نمونه پژوهش 66

(جدول 4-4) اعداد فازی مثلثی متغیر های کلامی 68

(جدول 4-5) فراوانی پاسخ خبرگان 69

(جدول 4-6) محاسبه میانگین دیدگاه خبرگان حاصل از نظر سنجی نخست 71

(جدول 4-7) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 73

(جدول 4-8) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 74

(جدول 4-9) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 75

(جدول 4-10) نتایج توصیفی پرسشنامه دوم 77

(جدول 4-11) محاسبه میانگین پاسخ خبرگان 77

(جدول 4-12) اختلاف میانگین فازی زدایی شده 78

(جدول 4-13) ماتریس نظرات افراد در مورد معیار های مورد مطالعه 79

(جدول 4-14) شماره ماتریس تصمیم 81

(جدول 4-15) ماتریس بی مقیاس شده 81

(جدول 4-16) ضرب احتمال(وزن‌ها) در ماتریس تصمیم 83

(جدول 4-17) راه حل ایده ال وضد ایده آل 84

(جدول 4-18) اندازه فاصله ها از ایده آل 85

(جدول 4-19) اندازه فاصله ها از ضد ایده آل 86

(جدول 4-20) شاخص شباهت 87

 

فهرست نمودارها

(نمودار 3-1) الگوریتم اجرای پژوهش 59

(نمودار 3-2) نرخ سازگاری پرسشنامه 62

(نمودار4-1) توصیف جنسیت 65

(نمودار4-2) وضیعت تحصیلات 66

(نمودار4-3) مطالعه وضیعت سن در نمونه پژوهش 67

(نمودار 4-4) تعریف متغیر های زبانی 68

(نمودار 4-5) وزن معیارها 80

فهرست اشکال

(شکل1-1) مدل مفهومی پژوهش 5

(شکل 2-1) تأثیر روش های مختلف مالی بر هزینه کل شرکت براساس نظریه سنتی 16

(شکل 2-2) ساختار سرمایه بهینه با در نظر داشتن نظریه نمایندگی 20

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(شکل 3-1) مدل سلسله مراتبی 60

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس اندازه اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه