سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

سوال های پژوهش

سوال های مقدماتی

1)آیا شواهد نام تجاری گلاب قمصر کاشان در حد مطلوبی قرار دارد؟

1-1.آیا نام برند گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-2. آیا قیمت گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-3.آیامحیط گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-4.آیامحصول گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-5.آیا خدمات کارکنان گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-6.آیا احساسات مشتریان درمورد گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

1-7.آیا برداشت شخصی مشتریان از گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

2)آیا آوازه نام برند گلاب قمصر در حد مطلوبی قرار دارد؟

2-1.آیاتبلیغات گلاب قمصرکاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

2-2.آیاپیشبرد فروش گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد؟

2-3.ایاتبلیغات دهان به دهان گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد؟

2-4.آیاشهرت گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد؟

3)آیا در نظر داشتن نام تجاری گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد؟

4)آیا قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد؟

سوال های اصلی

1.آیا شواهد نام تجاری بر در نظر داشتن نام تجاری گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد؟

2.آیا آوازه برند  بر در نظر داشتن نام تجاری گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد؟

3.آیا شواهد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد؟

4.آیا آوازه برند  بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد؟

5.آیا در نظر داشتن نام تجاری بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

اهداف فرعی

-ارزیابی ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر کاشان از دید مشتریان

-ارزیابی آوازه برند گلاب قمصر کاشان (تبلیغات، پیشبرد فروش، تبلیغات دهان به دهان، شهرت)

-ارزیابی قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-ارزیابی تاثیر ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

-ارزیابی تاثیر در نظر داشتن نام تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان  با فرمت ورد