عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

 • شاخص های غیر مالی:

بسیاری از شرکتها از سود عملیاتی به عنوان یک معیار داخلی و حسابداری بهره گیری می کنند، در حالیکه شرکتها این معیار را با اطلاعات مالی خارجی (قیمت سهام)، اطلاعات غیر مالی خارجی (رضایتمندی مشتریان) و اطلاعات غیر مالی داخلی (زمان تحویل کالا)، تکمیل می کنند. شرکتها این معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی با نام معیارسنجش جامع عملکرد اظهار می کنند. این گزارشات شامل موارد زیر می باشد:

 • معیارهای سود آوری: سود عملیاتی و رشد درآ مدی.
 • معیارهای رضایتمندی مشتریان: سهم بازار، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع.
 • معیارهای کارایی، کیفیت و زمان، انحراف کارایی مواد مستقیم، انحراف سربار جذب شده.
 • معیارهای نوآوری: تعداد اختراعات، تعداد کالاهای جدید.

شاخص جامع سنجش عملکرد یا کارت امتیاز دهی متوازن (BSC) [1]که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته شده می باشد، مانند معیارهای جدید سنجش در عملکرد مدیریت[2] به شمار می آید. این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی های این شاخص جامعیت آن می باشد. بطوریکه معیارهای مالی و غیر مالی را تواماً در ارزیابی مدنظر قرارمیدهد.

 • شاخص های مالی یک بعدی هستند.
 • شاخص های مالی تاریخی هستند.
 • شاخصهای مالی معلول هستند و به علت ها توجهی ندارند (عدم در نظر داشتن ارتباط علت و معلولی).
 • شاخص های مالی پاسخی برای ذینفعان دیگر ارائه نمی دهند. شاخص BSC بر پایه استراتژیها، بر استراتژیهای آینده نیز تاثیر گذار می باشد، یعنی با در نظر داشتن استراتژی تعریف شده به سنجش عملکرد می پردازد و از نتایج آن برای اصلاح استراتژی قبلی و تدوین استراتژی جدید بهره گیری می گردد. تعامل شاخص ها، دیدگاههای مورد نظر با هم و استراتژی ها در زیر ارائه شده می باشد.

[1] Balanced Score Card

[2] Performance  Managment

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این تخقیق در پی آن می باشد که پاسخ سؤال زیررا شناسایی نماید:

 • آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
 • آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
 • آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
 • آیا کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت  با فرمت ورد