عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فهرست مطالب

موضوع                                               صفحه

چکیده                                                                                                                                    1

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه پژوهش                                        3

اظهار مساله اساسی پژوهش                                      4

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش                                   6

جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش                                7

اهداف مشخص پژوهش                                  8

سوالات پژوهش                                       8

فرضیه های پژوهش                                        9

سازمان                                            9

ساختار سازمان                                          11

عملکرد سازمانی                                         12

مدیریت هزینه                                           12

سود آوری                                               13

مدیریت تخصیص منابع                                          13

ارزیابی عملکرد                                         14

فصل دوم (ادبیات و پیشینه پژوهش)

پیشگفتار                                               17

تعریف هزینه                                                 19

چه اقلامی بایستی در هزینه ها مقصود شوند                                 20

چگونه بایستی هزینه های را اندازه گیری نمود؟                             20

شناخت هزینه                                            21

انواع هزینه                                            23

هزینه های ثابت                                         23

هزینه های متغیر                                        23

هزینه های نمیه متغیر                                        24

رفتار هزینه                                            24

چسبندگی هزینه                                          25

مطالعه ادبیات موضوع                                          27

پرتفولیو                                               27

مطالعه شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی و جدید)                         29

شاخص های غیر مالی                                           30

شاخص های مالی                                          32

معیارهای مالی سنتی                                          33

بازده سرمایه گذاری                                          33

سوده باقیمانده                                         34

بازده فروش                                             35

سود هر سهم                                             35

قیمت به عایدی هر سهم                                   36

معیارهای ارزیابی شرکت                                       37

معیار اول – سود                                        37

معیار دوم – سود هر سهم                                       39

معیار سوم – رشد سود                                          39

معیار چهارم- نرخ بازده سرمایه گذاری                              40

مطالعه مدلهای حسابرسی عملکرد و عملیاتی در شرکت های فرا بورس               41

مدل نسبت سود عملیاتی                                         43

پیشینه پژوهش                                            46

پیشینه تحقیقات داخلی                                         46

پیشینه تحقیقات خارجی                                         50

فصل سوم (روش اجرای پژوهش)

مقدمه                                             55

روش پژوهش                                         55

جامعه مطالعاتی پژوهش                                   55

دوره های مالی مورد آزمون                                    56

تبیین مدل پژوهش و شیوه اندازه گیری متغیرها                           57

متغیرهای وابسته                                        58

متغیرهای مستقل                                         58

متغیرهای کنترلی                                        60

روشهای جمع آوری و منابع داده های پژوهش                          60

روش تجزیه و تحلیل داده های                                      61

تحلیل همبستگی                                          61

ضریب همبستگی                                           62

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)

مقدمه                                             65

شاخص های توصیفی متغیرها                                     65

تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش                               67

مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها                                           68

تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرضیه اول                          69

فرضیه اول                                              69

آزمون فرضیه دوم                                        71

آزمون فرضیه سوم                                        73

آزمون فرضیه چهارم                                           77

فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)

مقدمه                                             80

بحث و مطالعه پژوهش                                                  82

مطالعه و تبیین نتایج فرضیات پژوهش                                83

مطالعه فرضیه اول                                        83

آزمون فرضیه دوم                                        84

آزمون فرضیه سوم                                        84

آزمون فرضیه چهارم                                           85

پیشنهادات                                              86

پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                      87

منابع فارسی                                            88

منابع لاتین                                             90

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این تخقیق در پی آن می باشد که پاسخ سؤال زیررا شناسایی نماید:

  • آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت  با فرمت ورد