متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

1-1- مقدمه 2

1-2- اظهار مسأله 2

1-3- ضرورت پژوهش 3

1-4- اهداف پژوهش 4

1-5- سوالات پژوهش 4

1-6- روش پژوهش 4

1-7- قلمرو پژوهش 6

1-7-1- قلمرو موضوعی 6

1-7-2- قلمرو زمانی 6

1-7-3- قلمرو مکانی 6

1-8- واژه ها و اصطلاحات کلیدی( نظری و عملیاتی ) 6

2-1- مقدمه 10

2-2- ساختار سرمایه و اهمیت آن 10

2-2-1- تامین منابع 11

2-2-2- مدیریت سود و ساختار سرمایه 12

2-2-3- اندازه شرکت و ساختار سرمایه 12

2-2-4- سودآوری و ساختار سرمایه 12

2-2-5- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 13

2-2-6-  نظریه های ساختار سرمایه 15

2-2-6-1-  نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی 15

2-2-6-2- نظریه موازنه ایستا 16

2-2-6-3- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه 19

2-2-6-4- زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه 22

2-2-7- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی 23

2-2-7-2- نظریه هزینه های نمایندگی 24

2-2-7-3- هزینه سرمایه در بانک ها 25

2-2-8- ساختار تأمین مالی در اقتصاد: رتبه بندی هزینه  درآمد 26

2-2-9- تامین مالی داخلی و خارجی 27

2-2-10- تامین منابع مالی از خارج از سازمان 27

2-2- 11- عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی 29

2-2-12- اصل تطابق در تامین مالی 29

2-2-13- تامین مالی و الگوی بازار کامل 30

2-2-14- تامین مالی در شرایط انحراف از الگوی بازار کامل 30

2-2-15- اهداف تامین منابع از خارج سازمان 30

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-16- مزایا و معایب تامین منابع از بیرون(گروه مترجمان میثاق،1385) 32

2-2-16-1- مزایا 32

2-2-16-2- معضلات 32

2-2-17- روش های تامین مالی 33

2-2-17-2- تامین مالی میان مدت و بلند مدت 33

2-2-18- منابع تأمین مالی بانک ها در ایران 34

2-2-19- انواع روش های تامین مالی شرکت ها 38

2-2-19-1- منابع تامین مالی از طریق بدهی(استقراض) 40

2-2-19-2- بانک های تجاری 40

2-2-19-3- وام های کوتاه مدت 41

2-2-19-4- وام های میان‌مدت و بلند‌مدت 41

2-2-19-5- خط های اعتباری و اعتبارات اسنادی 41

2-2-19-6- وام دهندگان به پشتوانه دارایی(وام رهنی) 42

2-2-19-7- اعتبار تجاری 42

2-2-19-8-عرضه کنندگان تجهیزات 42

2-2-19-9- شرکت های تامین مالی تجاری 43

2-2-19-10- مؤسسات وام و پس‌‌انداز(S & SL) 43

2-2-19-11- کارگزاری ها 43

2-2-19-12- شرکت های بیمه 43

2-2-19-13- اتحادیه های اعتباری 44

2-2-19-14- اوراق قرضه 44

2-2-19-15- عرضه های خصوصی 45

2-2-19-16- کمک های دولتی 45

2-2-20- روش های تامین منابع مالی بین المللی 47

2-2-21- تکنیک های تأمین مالی اسلامی 48

2-2-22- اصول تأمین مالی اسلامی 48

2-2-23- نوآوری ها در تأمین مالی اسلامی 49

2-2-24-  حسابداری بهای تمام شده تامین مالی 50

2-3- پیشینه پژوهش 51

2-3-1- پیشینه پژوهش داخلی 51

2-3-2- پیشینه پژوهش خارجی 54

3-1- مقدمه 57

3-2- روش پژوهش 57

3-3- الگوریتم اجرای پژوهش 57

3-4- مدل اجرایی پژوهش 60

3-5- جامعه آماری 61

3-6- روش و حجم نمونه گیری 61

3-7- ابزار گردآوری داده ها 61

3-8- روایی(اعتبار) ابزار گردآوری اطلاعات 62

3-9- پایایی(قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده ها 62

4-1- مقدمه 64

4-2- آمار توصیفی 64

4-2-1- توصیف وضعیت جنسیت در نمونه آماری 64

4-2-2- توصیف وضعیت تحصیلات در نمونه آماری 65

4-2-3- توصیف وضعیت سن در نمونه آماری 66

4-3- دلفی فازی 67

4-4- بخش رتبه بندی مولفه ها با تاپسیس و سلسله مراتبی 79

4-4-1- تحلیل تاپسیس و سلسله مراتبی 79

4-4-2- تعیین وزن معیارها 79

4-5- اولویت بندی بخش های مختلف جامعه آماری با بهره گیری از تکنیک TOPSIS 80

4-5-1- مرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم 80

4-5-2- مرحله دوم: بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم 81

4-5-3- مرحله سوم: ضرب احتمال(وزن ها) در ماتریس نرم شده 82

4-5-4- مرحله چهارم: تعیین راه حل ایده ال وضد ایده آل 83

4-5-5- مرحله پنجم: به دست آوردن اندازه فاصله ها 84

4-5-6- فاصله از نقطه ایده آل وضد ایده آل 85

4-5-7-  شاخص شباهت 86

5-1- مقدمه 90

5-2- تحلیل نتایج بخش توصیفی 90

5-3- نتایج شناسایی معیارها و روش های تامین مالی 91

5-4- نتایج رتبه بندی روش های تامین مالی 91

5-4-1- نتایج تعیین وزن معیارها 91

5-4-2- نتایج اولویت بندی با روش تاپسیس 91

5-5- محدودیت های پژوهش 92

5-6- پیشنهادات 92

5-6-1- پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش 92

5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 93

منابع 94

پیوست پرسشنامه 98

پیوست نرم افزاری 106

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس اندازه اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران  با فرمت ورد