عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

. تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

 • سلامت سازمانی

در این پژوهش برای مطالعه سلامت سازمانی از پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران بهره گیری گردید. این پرسشنامه دارای 44 گویه می­باشد که 7 بعد را می سنجد.

 • اخلاق مدیریتی

اخلاق مدیریتی عبارت می باشد از نمره­ای که از پرسشنامه ای 30 سوالی به دست می آیدکه توسط نژادحسنی (1388) ساخته شده می باشد. پرسشنامه مذکور ابعادی همچون صداقت، دوری از تعیض، اعتماد، تکریم و عدالت را می­سنجد.

 • صداقت

صداقت و نمره ای که از سوالات مولفه مربوطه در پرسشنامه اخلاق مدیریتی نژاد حسنی (1388)، (سوالات 1 تا 6) به دست می­آید و بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت محاسبه می­گردد.

 • دوری از تبعیض

تبعیض نمره ای که از سوالات مولفه مربوطه در پرسشنامه اخلاق مدیریتی نژادحسنی (1388)، (سوالات 7 تا 12) به دست می­آید و بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت محاسبه می­گردد.

 

 

 • اعتماد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اعتماد عبارت می باشد از نمره ای که از سوالات مولفه مربوطه در پرسشنامه اخلاق مدیریتی نژادحسنی(1388)، (سوالات 13 تا 18) به دست می­آید و بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت محاسبه می­گردد.

 • تکریم

تکریم نمره ای که از سوالات مولفه مربوطه در پرسشنامه اخلاق مدیریتی نژادحسنی (1388)، (سوالات 19 تا 24) به دست می­آید و بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت محاسبه می­گردد.

 • عدالت

عدالت عبارت می باشد از نمره ای که از سوالات مولفه مربوطه در پرسشنامه اخلاق مدیریتی نژادحسنی(1388)، (سوالات 25 تا 30) به دست می­آید و بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت محاسبه می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

 • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد