عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

. نظریه عقلی

بعضی از حکما و فلاسفه ملاک اخلاق را عقل، اما عقل آزاد یا آزادی عقلی می دانند. می­گویند گوهر و جوهر بشر قوه عاقله بشر می باشد و کمال و سعادت نهایی و واقعی بشر سعادت عقل می باشد. بعد گفته می­گردد که عقل بشر دو جنبه دارد:  نظری و عملی. مطابق این نظریه می­گویند اگر حاکم عقل باشد عقل به عدالت حکم می­کند. زیرا عقل بایستی ترتیبی دهد که همه قوا پیش روی یکدیگر نگهداری شوند از این حد وسط را گاه فلاسفه مزاج اخلاقی می­خوانند پس، در این نظریه دو نکته مطرح می باشد آزادی عقلی و حاکمیت عقل. برتر اندراسل فیلسوف معاصر می گوید اخلاق ترکیبی از هوشیاری و دوراندیشی یا نفع طلبی می باشد. تمام مکتب های اخلاقی نفع طلبی را ضد اخلاق می­دانند. راسل اخلاق را از مقوله هوشیاری می داند که اگر فرد جاهل باشد به عکس العمل­های آن توجه ندارند و اگر عالمتر و هوشیارتر باشد توجه بیشتری خواهد داشت و از این رو می­گوید که اگر بخواهیم جامعه اخلاقی گردد بایستی دانایی را در جامعه گسترش دهیم و مردم را به نتیجه کارها آگاه تر نمائیم (انصاری رنانی و نجفی،1380).

2-2-3-8  نظریه کرامت و عزت نفس

در قرآن کریم و در گفته­های معصومان از دو نوع نفس و رفتار با آن سخن به میان می آید. به بیانی دیگر بشر دارای دو نوع نفس می باشد نفسی که بایستی آن را خوار شمرد و ذلیل نمود و نفسی که عزت آن مورد توجه می باشد. قرآن می­گوید که بایستی با یک خود مبارزه نمود و خود دیگر را محترم و عزیز نگهداشت. در این صورت تمام کارهای نامناسب از بشر زدوده می گردد و بشر کرامت و عزت خود را می یابد. این مسئله از نظر انسانی حل می باشد. زیرا بشر در عین اینکه یک حیوان می باشد و دارای من حیوانی می باشد به تعبیر قرآن نفخه­ای از روح الهی در وجود او می باشد و این همان من ملکوتی و اصیل می باشد. در درگیریها بین این دو دیدگاه عقل بر نفس غلبه می کند و گاه بر عکس نفس بر عقل غلبه می کند. وقتی میل طبیعی بر عقل پیروز می­گردد و کاری را که بایستی انجام ندهد می دهد بشر در درون احساس شکست و شرمندگی می کند. بر عکس وقتی که اراده بر میل پیروز گردد احساس مسرت و پیروزی حاصل می گردد. وقتی که بشر کرامت نفس خود را احساس کند تن به ضعف و زبونی و خواری نمی­دهد و تکبر نمی­کند و احساس می­کند وجود او از عالم رحمت می باشد (انصاری رنانی و نجفی،1380).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد