متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مزایای ناشی از صرفه‌جویی مالیاتی بدهی و مخارج‌ نابسامانی مالی آن

یکی از مزایای اصلی بدهی، قابل کسر بودن هزینه بهره‌ از درآمد مشمول مالیات شرکت(صرفه‌جویی مالیاتی‌ بدهی) می باشد. پس، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هر چه مبلغ بدهی یک شرکت بیشتر باشد، اندازه صرفه جویی‌ مالیاتی بیشتر و در نتیجه هزینه سرمایه آن شرکت کمتر می باشد. با این تفاصیل، در اقدام با افزایش مبلغ بدهی، مخارج‌ نابسامانی مالی(ریسک مالی و احتمال ورشکستگی) شرکت افزایش می یابد و به نقطه ای میرسد که بعد از آن‌ نقطه، ریسک مالی شرکت بیشتر از صرفه جویی مالیاتی‌ بدهی خواهد گردید. در این حالت، بهره گیری از بدهی باعث‌ کاهش ارزش شرکت می گردد. از این رو، طبق این شکل از نظریه موازنه ایستا بایستی بین مزیت صرفه‌جویی مالیاتی بدهی‌ و مخارج نابسامانی آن توازن مستقر گردد. در این جا، ساختار سرمایه بهینه نقطه‌ای می باشد که مابه‌التفاوت منافع و هزینه های حاصل از بدهی به حداکثر برسد(چن‌واسترنج،2005).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-6-3- نظریه نمایندگی و ساختار سرمایه

بر اساس نظریه میلر و مودیلیانی، ساختار سرمایه‌ بر ارزش شرکت هیچ گونه تاثیری ندارد؛ اما بر اساس نظریه‌ نمایندگی، حتی اگر مفروضات مدل میلر و مودیلیانی صحیح‌ باشند، ترکیب مناسبی از بدهی و سهام از دیدگاه حاکمیت‌ شرکتی موضوع حایز اهمیتی می باشد. جنسن و مک لینگ‌(1976) دو نوع تضاد شناسایی کردند: تضاد بین سهامداران‌ و اعتباردهندگان و تضاد بین مدیریت و سهامداران. پس، هزینه های نمایندگی را می‌توان به دو دسته هزینه های‌ نمایندگی مرتبط با بدهی و هزینه های نمایندگی مرتبط با سهام تقسیم نمود. دلیل اصلی شکل‌گیری تضاد بین‌ سهامداران و اعتباردهندگان آن می باشد که قرارداد بدهی این‌ فرصت را برای سهامداران فراهم می آورد که در صورت به‌ موفقیت رسیدن پروژه های سرمایه‌گذاری، بخش اعظم‌ سودهای تحصیل شده را تصاحب کنند. با این تفاصیل، اگر طرح های سرمایه گذاری با شکست مواجه شوند، به خاطر مسئولیت محدود سهامداران، امکان دارد اعتباردهندگان‌ حتی اصل طلب خود را وصول نکنند. از سوی دیگر، تضاد بین مدیریت و سهامداران به این علت رخ می دهد که‌ مدیریت شرکت منابع در دسترس را به خوبی مدیریت‌ نکرده و حتی این منابع را صرف منافع شخصی و افزایش‌ رفاه خود می کنند. آن ها برای حل تضاد منافع، سه راه‌حل زیر را پیشنهاد کردند:

  1. فروش یا حتی اهدای تعدادی از سهام شرکت به‌ مدیریت: این اقدام مدیریت را تحریک می کند تا آنجایی که‌ امکان دارد با اتخاذ تصمیمات درست و منطقی از منابع‌ شرکت به نحو بهینه بهره گیری کرده و در نتیجه باعث افزایش‌ ارزش شرکت گردد زیرا ارزش سهام تحت تملک وی به‌ ارزش بازار شرکت وابسته می باشد.
  2. بهره گیری از ابزار بدهی و ممانعت از انتشار سهام جدید تا حد امکان: از آن جا که پرداخت اصل و فرع بدهی در زمان های تعیین شده غیرقابل فسخ می باشد، بهره گیری از ابزار بدهی مبلغ وجوه نقد آزاد در دسترس مدیریت را کاهش‌ داده و از این طریق مانع سوء بهره گیری های شخصی و سرمایه گذاری در پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی‌ می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس اندازه اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران  با فرمت ورد