متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو موضوعی: اولویت بندی روش های تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

1-7-2- قلمرو زمانی: پائیز و زمستان 1392

1-7-3- قلمرو مکانی: فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

1-8- واژه ها و اصطلاحات کلیدی( نظری و عملیاتی )

  • حضور فعال در بورس

تعریف نظری

در این حالت بانک بخشی از سرمایه خود را در بورس سرمایه گذاری می نماید. و هم چنین با ارائه سهام خود در بازار سرمایه افراد را جمع آوری می نماید.

تعریف عملیاتی

در این پژوهش به مقصود سنجش این متغیر از مقایسات زوجی بهره گیری می گردد. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می گردد.

  • جذب سرمایه خارجی

تعریف نظری

در این حالت بانک کوشش می نماید تا سرمایه های خارجی را به مقصود تامین مالی جذب نماید.

تعریف عملیاتی

در این پژوهش به مقصود سنجش این متغیر از مقایسات زوجی بهره گیری می گردد. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می گردد.

  • انتشار اوراق مشارکت

تعریف نظری

در این حالت بانک اوراق مشارکت تضمین شده را انتشار می دهد و در اضای آن سرمایه نقد مردم را جمع آوری می نماید.

تعریف عملیاتی

در این پژوهش به مقصود سنجش این متغیر از مقایسات زوجی بهره گیری می گردد. در این حالت با مقایسه شاخص ها با یکدیگر وضعیت وزنی هر شاخص معین می گردد.

  • ایجاد شرکت های سرمایه گذاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف نظری

در این حالت بانک به مقصود جمع آوری بودجه برای خود شرکت های سرمایه گذاری تاسیس می نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس اندازه اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران  با فرمت ورد