سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی بر اساس مدل وب کوال

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                               صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 2-1:ویژگیهای خدمت.. 18

جدول  2-2) : ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی-.. 24

جدول 2-3: ابعاد کیفیت جامع در بخش عمومی.. 26

جدول 2-4: ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی-.. 28

جدول 2-5: ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی.. 29

جدول 2-6 : ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی-.. 29

جدول  2-7: ابعاد کیفیت خدمات در بخش عمومی.. 31

جدول  2-8: ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی.. 31

جدول  2-9:ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی.. 32

جدول 2-10: مقایسه عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات.. 35

جدول 2-11: مؤلفه‌های روایی محتوا.. 45

جدول 3-1: متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه.. 61

جدول 3-2 طیف لیکرت.. 61

جدول 3-3: بخش تعامل پذیری.. 62

جدول 4-1: ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش.. 70

جدول 4-2: شاخص های توصیفی مولفه های پژوهش.. 71

جدول 4-3: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف.. 73

جدول 4-4 : نتایج آزمون تی استودنت جهت مطالعه فرضیه اصلی اول پژوهش   74

جدول 4-5 : نتایج رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک.. 74

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                  صفحه

شکل 1-1): مدل مفهومی پژوهش.. 10

شکل 2-1): سطح ادراک و کیفیت خدمت.. 22

شکل 2-2): مثلث بازاریابی خدمات.. 23

شکل 2-3): دسته بندی مشتریان بانکی.. 37

شکل 2-4)QFD و توسعه شبکه ‌ها.. 42

شکل 2-5):توسعهوبکوال.. 44

شکل 2-6): رفتار هدفمند در مراجعه به شبکه.. 49

شکل 2-7): مدل مفهومی بهبود کیفیت خدمات اطلاع رسانی شبکه های سازمانها و مراکز اطلاع‌رسانی.. 50

 


 

فهرست نمودارها

عنوان                                               صفحه

نمودار 4-1: اولویت ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی   75

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-

هدف اصلی:

 1. شناسایی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 2. رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی با بهره گیری از روش فریدمن.

اهداف فرعی:

 1. شناسایی تناسب اطلاعات با وظیفه خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 2. شناسایی تعامل پذیری خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 3. شناسایی اعتماد خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 4. شناسایی پاسخگویی خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی .
 5. شناسایی طراحی خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 6. شناسایی قابلیت درک مستقیم خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 7. شناسایی جاذبه بصری خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 8. شناسایی نوآورانه بودن خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 9. شناسایی جاذبه احساسی خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 10. شناسایی ارتباطات منسجم خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 11. شناسایی فرایندهای کاری خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.
 12. شناسایی جایگزینی متداوم خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست استان مرکزی بر اساس مدل وب کوال  با فرمت ورد