عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

چسبندگی هزینه[1]

مطالعه رفتار هزینه نه تنها برای محققان آکادمیک بلکه برای آنهایی که فعالیت های حرفه ای شان مستقیماً با فعالیت های شرکت در ارتباط می باشد دارای اهمیت می باشد. در مدل رایج رفتار هزینه که در ادبیات حسابداری معمولاً پذیرفته شده می باشد. هزینه ها بر حسب تغییرات در سطح فعالیت به عنوان ثابت و متغیر در نظر گرفته می شوند در این مدل هزینه های متغیر به نسبت با تغییرات در محرک فعالیت در نوسان هستند.

با این پیش فرض که اندازه تغییر در هزینه ها تنها به اندازه تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد و نه بر مسیر تغییر. اما بعضی نویسندگان معتقد هستند هزینه ها با افزایش حجم فعالیت افزایش بیشتری دارند نسبت به کم شدن شان به علت کاهش حجم فعالیت ها.

رفتار هزینه توسط (²اندرسون² و همکاران 2003)[2] به هزینه های چسبنده معروف شدند به اعتقاد ²اندرسون² و همکاران، هزینه ها هنگامی چسبنده هستند که مقدار افزایش در هزینه های مرتبط با افزایش حجم بزرگتر از اندازه کاهش هزینه های مرتبط با همان مقدار کاهش در حجم می باشد.

رواج هزینه های چسبنده، با یک مدل جایگزین از رفتار هزینه سازگاز می باشد که در آن مدیران آگاهانه منابع را در پاسخ به تغییرات حجم تعدیل می کنند. این مدل بین هزینه هایی که به گونه خودکار با تغییرات در حجم نوسان پیدا می کند و هزینه هایی که با اختصاص منابع توسط مدیران تعین می شوند فرق قایل
می گردد. هنگامی که درمورد تقاضای آینده عدم قطعیت هست و شرکت ها بایستی متحمل تعدیل هزینه شوند تا منابع اختصاص یافته را کاهش دهند یا باز گردانند. مدیران ممکن می باشد وانمود به تاخیر در کاهش منابع اختصاص یافته کنند تا از تداوم کاهش تقاضا اطمینان پیدا کنند (مطمئن شدند) این به آن معنا می باشد که چسبندگی نظاره شده در یک دوره ممکن می باشد در دوره بعد معکوس گردد و این چسبندگی هنگامی که در دوره نظاره طولانی تر می باشد کمتر اعلام گردد.

دلیل این ارتباط در این حققیت نهفته می باشد که اساس اغلب تصمیمات مدیریتی بر علم به این می باشد که
هزینه ها چگونه می توانند به عنوان یک تابع سطح فعالیت تغییر کنند همان گونه که
(²گریسون² و ²نورن² 2002)[3] به آن تصریح دارند کوشش برای تصمیم گیری بدون دانش کامل درمورد
هزینه های مرتبط و چگونگی تغییر آنها نسبت به سطح فعالیت ممکن می باشد به فاجعه منجر گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در ادبیات حسابداری دیدگاههای مختلف و متفاوتی درمورد رفتار هزینه هست.
(²هورنگرن² و همکاران 2000)[4]، عقیده دارند هزینه ها هنگامیکه سطح فعالیت تغییر می کند بدون در نظر داشتن مسیر این تغییرات در سطح فعالیت (افزایش یا کاهش) عکس العمل نشان داده یا تغییر می کند. اما
(²نورن² و ²سودر سنتور² 1997)[5] و (²اندرسون² و همکاران 2003)[6] اظهار می دارند که هزینه ها با افزایش حجم فعالیت در مقایسه با مسیر دیگر تغییرات یعنی کاهش حجم فعالیت ها با شدت بیشتری تغییر می کنند. به بیانی دیگر هزینه ها رو به پایین چسبنده هستند.

چندین پژوهش بر مبنای مدل چسبندگی هزینه انجام گرفته می باشد که تعدادی از آنها به تبیین زیر هستند (²بنکر² و ²چن² 2006)[7] این مساله را که هزینه های چسبنده چگونه ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار میدهد مطالعه کردند. (²اندرسون² و همکاران 2007)[8]، این مطلب را که آیا بازار سرمایه چسبندگی
هزینه های (SG&A)[9] را تشخیص می دهد، و نیز امکان بدست آوردن بازده اضافی، با بهره گیری از مدل هزینه چسبنده مطالعه نمودند. این مطالعه فرض را بر این قرار می دهد که رفتار هزینه به شدت و مسیر تغییرات در محرک فعالیت وابسته می باشد. همچنان که (²اندرسون² و همکاران 2003) در مطالعه خود به این نکته پایبند بودند و هزینه ها را چسبنده می دانستند. پرسشی که می خواهیم پاسخ دهیم این می باشد: آیا دخالت دادن این نوع رفتار هزینه در مدل پیش بینی سود، صحت پیش بینی را افزایش میدهد؟ در این مطالعه مقصود از هزینه های چسبنده این می باشد که با افزایش درآمدها واکنش هزینه ها (مثبت) شدیدتر از واکنش هزینه ها (منفی) در هنگامی می باشد که درآمد به همان اندازه کاهش می یابند.

 

[1] Cost Stiky

[2]Anderson et al

[3]Noreen & Soderstrom

[4]Horngren & Foster & Datar

[5]Noreen & Soderstrom

[6]Anderson & Banker & Janakiraman

[7]Banker & Chen

[8]Anderson et al

[9] Sales General and Administratin Expenses

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این تخقیق در پی آن می باشد که پاسخ سؤال زیررا شناسایی نماید:

  • آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت  با فرمت ورد