متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– اظهار مسأله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اقتصاد ایران با دو معضل عمده فقر و بیکاری مواجه می باشد و کوشش‌های دولت به تنهایی تاکنون نتوانسته می باشد موثر واقع‌ گردد. بدین ترتیب، ضمن آن که بایستی بیکاری را از بین برد، در آینده هم نباید اجازه داد که بیکاری به وجود آید. فراهم کردن منابع مالی چه برای نیازهای روزمره و رفع گرفتاری های روزانه خانوار و چه برای سرمایه گذاری و افزایش تولید از ضرورت های بسیار مهم می باشد. نکته اصلی در این جا آن می باشد که تامین این نیازها با شرایط آسان و در سریع ترین‌ زمان امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، لازم می باشد که از روش های تامین مالی خرد بهره گیری گردد تا معضلات فوق الذکر در سریع ترین زمان حل شوند(مهاجرانی,1382). تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در مباحث و تجزیه و تحلیل های اقتصادی می باشد(قطمیری و همکاران(1385). این در حالی‌می باشد که تامین مالی و روش های آن یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در بخش تامین منابع مراکز دولتی و خصوصی در ایران مطرح بوده می باشد و روش های مختلف تامین مالی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و بخصوص شرکت های زنجیره ای  از سوالاتی می باشد که همواره در این زمینه مطرح بوده می باشد. به گونه کلی هدف اصلی شرکت ها و موسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران و قیمت سهام موسسه می باشد. یکی از راه های کسب سود بیشتر انتخاب روش مناسب تامین می باشد(تقوی و زمانیان،1388). در نظر داشتن بازارهای مالی سبب شده می باشد که بعضی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم می باشد که امروزه عقیده دارند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست پیدا نمود(رضا،1384). شرکت ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا این که با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. در این بین لزوم در نظر گرفتن هزینه منابع مختلف تامین مالی و آثاری را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می گذارند همواره مورد توجه بوده می باشد(تقوی و زمانیان،1388). شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی رو به رو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع خارجی در بر گیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند(کردستانی و نجفی عمران،1389). به مقصود مطالعه روش های تامین مالی در فروشگاه های زنجیره ای نخست بایستی معیارهای مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد. جهت این کار در آغاز عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع را مشخص خواهیم نمود سپس با مشخص کردن شاخص های جهت متمایز ساختن هر یک از این عوامل از یکدیگر و اولویت بندی آن ها اقدام خواهیم نمود که برای این کار از نظر کارشناسان و خبرگان نظریه پرداز در زمینه تامین مالی در فروشگاه ها بهره گیری خواهد گردید. روش مورد بهره گیری در این پژوهش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) می باشد. در این پژوهش کوشش می گردد تا با بهره گیری تلفیقی از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و TOPSIS به مطالعه دقیق تر روش های تامین مالی از طریق بخش خصوصی جهت تامین مالی در فروشگاه ها بپردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس اندازه اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران  با فرمت ورد