سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف اصلی

تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

اهداف فرعی

-ارزیابی ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر کاشان از دید مشتریان

-ارزیابی آوازه برند گلاب قمصر کاشان (تبلیغات، پیشبرد فروش، تبلیغات دهان به دهان، شهرت)

-ارزیابی قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

-ارزیابی تاثیر ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-ارزیابی تاثیر در نظر داشتن نام تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

1-4.قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش مدیریت بازاریابی به گونه خاصی به مقوله برند ، تبلیغات و قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان در سال 93 می پردازد.

1-5-مدل مفهومی پژوهش

با در نظر داشتن این که مدل ارائه شده توسط گریس و اکاس[1] از جامعیت کافی برخوردار می باشد و متغیرهای مورد توجه این پژوهش را در بر می گیرد ، لذا مدل مذکوربا الهام از مدل اکاس وگریس به عنوان مدل مفهومی پژوهش بهره گیری شده می باشد. اجزای اصلی مدل از تبلیغات و ابعاد برند می باشد .

متغیرهای مستقل:

شواهد برند(نام تجاری،قیمت، محیط، محصول، خدمت، احساسات، برداشت شخصی)

آوازه برند(تبلیغات، تبلیغات دهان به دهان، شهرت،پیشبرد فروش)

متغیر میانجی:

در نظر داشتن نام تجاری

متغیر وابسته:

قصد خرید

[1] .Grace&Cass

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

اهداف فرعی

-ارزیابی ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر کاشان از دید مشتریان

-ارزیابی آوازه برند گلاب قمصر کاشان (تبلیغات، پیشبرد فروش، تبلیغات دهان به دهان، شهرت)

-ارزیابی قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

-ارزیابی تاثیر ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

-ارزیابی تاثیر در نظر داشتن نام تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان  با فرمت ورد