عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-5-1. هدف اصلی:

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 

1-6- فرضیات پژوهش

1-6-1. فرضیه اصلی:

بین اندازه اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ارتباط معنی داری هست.

1-6-2. فرضیه­های فرعی:

 1. بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ارتباط معنی داری هست.
 2. بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ارتباط معنی داری هست.
 3. بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ارتباط معنی داری هست.
 4. بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ارتباط معنی داری هست.

بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان ارتباط معنی داری هست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

 • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
 • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد