سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

فرضیه های مقدماتی

1) شواهد نام تجاری گلاب قمصر کاشان در حد مطلوبی قرار دارد.

1-1. نام برند گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-2. قیمت گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-3. محیط گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-4. محصول گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-5. خدمات کارکنان گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-6. احساسات مشتریان درمورد گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

1-7. برداشت شخصی مشتریان از گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

2) آوازه نام برند گلاب قمصر در حد مطلوبی قرار دارد.

2-1. بلیغات گلاب قمصرکاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

2-2. پیشبرد فروش گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد.

2-3. تبلیغات دهان به دهان گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد.

2-4. شهرت گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد.

3) در نظر داشتن نام تجاری گلاب قمصر درحد مطلوبی قرار دارد.

4) قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان درحد مطلوبی قرار دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه های اصلی

  1. شواهد نام تجاری بر در نظر داشتن نام تجاری گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد.
  2. آوازه برند بر در نظر داشتن نام تجاری گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد.
  3. شواهد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد.
  4. آوازه برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد.
  5. در نظر داشتن نام تجاری بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر تاثیر معناداری دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

اهداف فرعی

-ارزیابی ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر کاشان از دید مشتریان

-ارزیابی آوازه برند گلاب قمصر کاشان (تبلیغات، پیشبرد فروش، تبلیغات دهان به دهان، شهرت)

-ارزیابی قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان

-ارزیابی تاثیر ابعاد نام و نشان تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

-ارزیابی تاثیر در نظر داشتن نام تجاری گلاب قمصر بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات و ابعاد برند بر قصد خرید مشتریان گلاب قمصر کاشان  با فرمت ورد