عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

شاخص های مالی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طراحی معیارهای مالی سنجش عملکرد، مبتنی بر اقلام حسابداری انجام می شود. زیرا اقلام حسابداری با در نظر داشتن پژوهشهای متعدد دارای بار اطلاعاتی و محتوا می باشد. طراحی معیارهای سنجش عملکرد شامل گامهای زیر می باشد:

  • تعیین متغیری که نشان دهنده اهداف مالی و اقتصادی مدیریت باشد: سود خالص، سود عملیاتی، بازده دارائیها، ارزش افزوده اقتصادی و… .
  • تعریف اقلامی که در متغیر گام یک قرار می گیرد: هدف از دارائیها، کل دارائیهاست یا خالص آنها (کل دارائیها منهای کل بدیها).
  • انتخاب معیار برای اقلامی که در متغیر گام یک انتخاب شده اند: دارائیها به بهای تاریخی به ارزش جاری یا ارزش فعلی اظهار شوند.
  • انتخاب یک هدف برای اندازه گیری عملکرد: دستیابی به یک نرخ بازده مشابه برای واحدها.
  • انتخاب زمان باز خورد: گزارشات عملکرد مالی به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه به مدیریت ارائه گردد، فرایند مذکور می تواند برای شاخصهای سنتی و جدید بهره گیری گردد.

 

معیارهای مالی سنتی:

پنج معیار در ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری که مبتنی بر داده های تاریخی می باشد، هست (حاتمی،1386،ص49-44)1.

1- بازده سرمایه گذاری              (ROI).

2- سود باقیمانده                         .(RI)

3- بازده فروش                      (ROS).

4-رشد عایدی هر سهم               (EPS).

5- نسبت قیمت به سود هر سهم     .(P/E)

 

بازده سرمایه گذاری  (ROI)        

یک معیار حسابداری می باشد که از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه گذاری حاصل می گردد.

ROI مبتنی بر سرمایه گذاری می باشد و شامل همه عناصر سود آوری (در آمد، هزینه، و سرمایه گذاری)
می باشد، این نرخ را نمی توان با نرخ فرصت از دسته رفته مقایسه نمود. ROI  نسبت پول به دست آمده در سرمایه گذاری به مقدار سرمایه اولیه می باشد. مقدار پول به دست آمده ممکن می باشد مربوط به بهره، سود یا درآمد خالص باشد. بازگشت سرمایه ROI معمولاً به درصد اظهار می گردد.

ROI نشان می دهد که مدیر می تواند با کاهش سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت و جاری به سود تعیین شده دست یابد؛ یعنی فروش دارائیهای بدون بهره گیری؛ اکثر مدیران تمرکز خود را روی درآمد و هزینه دارند و توجه کمی به سرمایه گذاری دارند. کاهش سرمایه گذاری به معنی کاهش وجوه نقدی بلا بهره گیری، مدیریت بهره گیری از اعتبارات، تعیین سطح موجودی کالا و مصرف معقول از دارائیها می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این تخقیق در پی آن می باشد که پاسخ سؤال زیررا شناسایی نماید:

  • آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت  با فرمت ورد