عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشگفتار:

عملکرداز جمله اطلاعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار می رود. مطالعات و پژوهشهای انجام شده درمورد عملکرد، یکی از پرحجم ترین و بیشترین کوشش های پژوهشی را در تاریخ حسابداری تشکیل می دهد. (Ejngton 2007)

در این بین موضوعیت عملکرد برای موسساتی که دارای طیف وسیعی از مشتریان و هزینه می باشند از اولویت های فعالیت و تصمیم گیری سازمانی بحساب آمده و مدیران نهاد های سهام پذیر، نه تنها موضوع بهره وری و عملکرد به مقصود تداوم فعالیت و تامین کارکنان خود را ملاک دانسته بلکه بایستی در قبال هزینه و ذینفعان و سپرده گذاران پاسخگو باشند.

امروزه از مهمترین سنجه های عملکرد مالی شرکت ها تعیین توانمندی های مدیران در مدیریت هزینه های شرکت می باشد. شناخت رفتار هزینه یکی از جنبه های بسیار مهم تجزیه و تحلیل سود برای مدیران می باشد مطالعه رفتار هزینه نه تنها برای محققان آکادمیک بلکه برای آنهایی که فعالیت حرفه ای شان مستقیماً با فعالیت های شرکت در ارتباط می باشد دارای اهمیت می باشد در مدل رایج رفتار هزینه که در ادبیات حسابداری معمولاً پذیرفته شده می باشد هزینه ها بر حسب تغییرات در سطح فعالیت به عنوان ثابت و متغیر در نظر گرفته می شوند در این مدل هزینه های متغیر به نسبت با تغییرات در محرک فعالیت در نوسان هستند.
(²بالاک ریشان² و ²گروکا² 2008)[1]

با این پیش فرض که اندازه تغییر در هزینه ها تنها به اندازه تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد نه به مسیر تغییر. اما بعضی نویسندگان مانند (²نورن² و ²سودرستورم² 1998)[2] معتقد هستند هزینه ها با افزایش حجم فعالیت افزایش بیشتری دارند نسبت به کم شدنشان به علت کاهش حجم فعالیت ها. این نوع از رفتار هزینه توسط (²اندرسون²، ²بنکر² و ²جانکیرمن² 2003)[3] به «هزینه های چسبنده» معروف شدند. به اعتقاد ²اندرسون² و دیگران، هزینه ها هنگامی چسبنده هستند که مقدار افزایش در هزینه های مرتبط با افزایش حجم، بزرگتر از اندازه کاهش هزینه های مرتبط با همان مقدار کاهش در حجم می باشد. همچنین در صورت کاهش حجم فعالیت، شرکت های دارای هزینه های چسبنده، نسبت به شرکت های فاقد هزینه های چسبنده کاهش بیشتری در درآمد دارند یافته های ²)چن² و ²بنکر²2006)[4] نشان می دهد که رفتار هزینه در
مدل های مورد بهره گیری تحلیل گران مالی جهت پیش بینی سود تأثیر موثر دارد. همچنین این یافته ها جهت سرمایه گذارانی که از پیش بینی درآمدها جهت ارزش گذاری شرکت ها بهره گیری می کنند مفید می باشد زیرا نتایج تحقیقات این دو نشان می دهد که وجود هزینه های چسبنده باعث ایجاد درآمدهای فرارتر در آینده و تغییر و تنوع در توزیع آن خواهد گردید.

معیار های سنتی ارزیابی عملکرد، مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به علت های متعدد مانند در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی، (ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده)[5] می باشد، این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند. طرفداران این معیار ادعا می کنند که این شاخص، برترین معیار ارزیابی عملکرد به شمار می رود؛ زیرا بعنوان یک معیار ارزیابی، هزینه فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و تحریفات ناشی از بکارگیری روشهای متفاوت حسابداری را برطرف می کند (²اویی² و ²لی²، 2002، ص20).[6]

عدم بهره گیری از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می گردد که قیمت سهام
شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد گردید و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و معضلات تضاد منافع میان نماینده و مالک به وجودخواهد آمد. (تئوری نمایندگی)[7]

فرآیند مدیریت هزینه مستلزم برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری می باشد. مدیران می توانند هر یک از این وظایف سه گانه را با دسترسی به موقع به اطلاعاتی که توسط سیستم حسابداری فراهم می گردد، به گونه ای مؤثر اجرا کنند، بسیاری از این اطلاعات بر هزینه هایی که در شرکت رخ می دهد تمرکز دارد. مثلاً در
برنامه ریزی جداول پرواز هواپیمایی در شرکت های خطوط هوایی، مدیران بایستی به هزینه های سوخت هواپیما، ‌حقوق کارکنان پرواز، هزینه های نشست و برخاست هواپیما و نظیر آن توجه کنند. کنترل
هزینه های ساخت رایانه های شخصی در یک شرکت سازنده این گونه رایانه ها مستلزم این می باشد که
هزینه های ساخت به دقت اندازه گیری و ردیابی گردد. درتصمیم گیری راجع به ساخت یک قطعه از قطعات منفصله این گونه رایانه ها در داخل شرکت یا خرید آن از تولید کنندگان بیرونی نیز مدیریت بایستی نسبت به هزینه هایی که در نتیجه ساخت این قطعه در داخل یا خرید آن از بیرون واقع می گردد، توجه داشته باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] (Balakrishnan & Gruca)

[2] (Noreen & Soderstrom)

[3] (Anderson & Banker & Janakiraman)

[4] Banker & Chen

[5] Refined Economic Value Added (REVA)

[6] Ooi, J. T. L.& Lioe, K. H.

[7] Agency Theory

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این تخقیق در پی آن می باشد که پاسخ سؤال زیررا شناسایی نماید:

  • آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت  با فرمت ورد