عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

. اخلاق مدیریتی

2-2-1 معنا و مفهوم اخلاق

اخلاق جمع «خلق» می باشد و در لغت «خلق» و «خلق» از یک ماده «خ ل ق» می باشد. خلق ناظر به شکل ظاهری بشر می باشد، و خلق به شکل باطنی و نفسانی بشر نظر دارد. همانطوری که شکل ظاهری بشر متصف به صفت نیک و بد و زشت و زیبا می باشد، شکل باطنی و نفسانی بشر نیز دارای اوصاف خوب و بد و زشت و زیبا می باشد (واثقی، 13:1388).

اخلاق جمع خلق و به معنای نیرو و سرشت باطنی بشر می باشد که تنها با دیده بصیرت و غیر ظاهر قابل درک می باشد. پیش روی «خلق» به شکل و صورت محسوس و قابل درک با چشم ظاهر گفته می گردد. همچنین «خلق» را صفت نفسانی راسخ نیز می گویند که بشر، افعال متناسب با آن صفت را بی درنگ انجام می دهد. مثلا فردی که دارای خلق شجاعت می باشد در رویارویی با دشمن تردید به خود راه نمی دهد. این حالت استوار درونی ممکن می باشد در فردی به گونه طبیعی، ذاتی و فطری وجود داشته باشد. منشاهای دیگر خلق، وراثت و تمرین و تکرار می باشد. صفت راسخ درونی،ممکن می باشد «فضیلت» و منشا رفتار خوب باشد و یا «رذیلت» و منشا کردار زشت، به هر روی به آن «خلق» گفته می گردد (دیلمی و آذربایجانی، 15:1391).

خلاق بنا به تعریف عبارت می باشد از مجموعه ملکات نفسانی و صفات و خصایص روحی، اخلاق دراین معنا یکی از ثمرات تربیت بلکه مهمترین ثمره آن می باشد (سادات، 1390؛ 18). از دیدگاه مدیریتی، رابینز اخلاق را چنین تعریف می­کند «مقررات و اصول که تصریح بر درست یا نادرست بودن رفتار و عملکرد کارکنان با مردم دارد» (نجف بیگی، 320:1392). اخلاق الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر رعایت حقوق طرف ارتباط می باشد. به دیگر سخن، اخلاق مسئولی پذیری در قبال حقوق افراد می باشد (قراملکی، 26:1388).

استونر[1] اخلاق را چنین تعریف کرده می باشد «مطالعه یا مطالعه حقوق و وظایف مردم، قوانین معنوی که مردم هنگام تصمیم گیری رعایت می کنند و ماهیت روابطی که بین مردم حاکم می باشد» (نجف بیگی، 1392؛ 320). هلریگل[2] اخلاق را به عنوان سیستمی از ارزش ها و بایدها و نبایدها تعریف می کند که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص می­گردد و اقدام خوب از بد متمایز می­گردد(الوانی، 1383). کوناک و جونز[3] اخلاق را این گونه تعریف می­کنند، «اخلاق به انصاف و راستی و درستی مربوط می­گردد، به تصمیم­گیری در خصوص این که چه چیز خوب می باشد و چه چیز بد می باشد و به فعالیت­ها و قواعدی که رفتار پاسخ گویانه را بین افراد و گروه ها پی­ریزی می­کند» (ابزری و یزدان شناس، 1386). گوردون معتقد می باشد «مجموعه ای از اصول و ارزش های معنوی که درستی یا نادرستی رفتار فرد یا گروه تعیین می کنند اخلاق نامیده می گردد» (زاهدی، 212:1388).

[1]  Astvnr

[2]  Hlrygl

[3] Kvnak and Jones

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد