متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– نظریه هزینه های نمایندگی

تئوری نمایندگی به مطالعه روابط بین نمایندگان و مالکان‌ می پردازد. به بیانی دیگر، این تئوری کوشش در تبیین و تبیین تضاد منافع بین مدیریت یک شرکت و سرمایه گذاران‌ برون سازمانی دارد. پس، در یک شرکت دارای بدهی‌ تضاد منافع به دو دسته تضاد بین مدیریت یک شرکت و سهامداران و تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان تقسیم‌ می گردد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران، ناشی از کوتاهی مدیریت در مدیریت صحیح منابع در دسترس‌ شرکت می باشد. از سوی دیگر، تضاد بین سهامداران و اعتباردهندگان در زمانی رخ می دهد که مدیران با اتخاذ تصمیمات نادرست، باعث انتقال ثروت از اعتباردهندگان به‌ سهامداران شوند. اسمیت‌ و وارنر[1](1979) بر این باورند که تصمیمات مدیریتی به چهار شکل موجب انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران می شوند.

– پرداخت بیش از حد سود سهام به سهامداران: پرداخت‌ بیش از حد سود به دو شکل امکان‌پذیر می باشد. اول‌ این که جریان های وجوه نقد به جای آن که صرف‌ سرمایه گذاری در دارایی ها یا تسویه بدهی گردد، به سمت‌ تقسیم سود سوق داده گردد. هم چنین، ممکن می باشد یا دارایی های عملیاتی به فروش طریقه و عواید حاصل از فروش‌ این دارایی ها به شکل سود نقدی بین سهامداران توزیع‌ گردد. این امر باعث کاهش ارزش دارایی های در دسترس‌ اعتباردهندگان در زمان انحلال شرکت می گردد. دوم این که‌ ممکن می باشد مدیران به مقصود حفظ سطح سود تقسیمی، از مخارج تعهدی غیرثابت اختیاری مانند مخارج پژوهش و توسعه که بهره‌ور هستند؛ خودداری کنند و به این طریق به‌ اعتباردهندگان ضرر برسانند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– استقراض بیش از حد: استقراض بیش از حد به دو صورت ممکن می باشد به اعتباردهندگان ضرر وارد کند. اول‌ این که تحمل بدهی جدید ممکن می باشد ادعای بدهی‌های‌ قبلی را تحت تاثیر قرار دهد. دوم این که ممکن می باشد‌ شرکت های فرعی و وابسته از طریق تغییر در اهرم مالی و در نتیجه ریسک های مرتبط با ساختار سرمایه، ریسک‌ ورشکستگی شرکت را افزایش دهند. این امر، به ضرر اعتباردهندگان ختم می گردد.

– جایگزینی دارایی: جایگزینی دارایی در زمانی رخ‌ می دهد که مدیران دارایی های ثابت مشهود را به فروش‌ رسانیده و به جای آن به تحصیل دارایی های نامشهود روی‌ آورند. جایگزینی داریی باعث افزایش ریسک‌ سرمایه گذاری شرکت می گردد. چنین امری نتیجه، زیان‌ اعتباردهندگان به شرکت می باشد.

– سرمایه گذاری کمتر از واقع: سرمایه گذاری کمتر از واقع‌ زمانی رخ می دهد که مدیران آن دسته از پروژه های‌ سرمایه گذاری را که انتظار می رود منافعی برای‌ اعتباردهندگان به همراه داشته باشند، نادیده گرفته و به‌ مرحله اجرا در نیاورند(اسمیت و وارنر،1979).

[1] Smith & varner

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شناسایی روش های جذب منابع مالی در فروشگاه های زنجیره ای

– اولویت بندی روش های جذب منابع مالی بر اساس اندازه اهمیت در فروشگاه های زنجیره ای

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اولویت بندی روش تامین مالی با بهره گیری از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه استان تهران  با فرمت ورد