عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر اخلاق

ملا احمد نراقی می نویسد:  عناصر اخلاق حسنه چهار فضیلت می باشد که هریک از آن ها از تهذیب و پاکی یکی از قوای چهارگانه حاصل می گردد. پس حقیقت هر صفت نیکی منشعب از این فضائل می باشد  (مقیمی، 1386):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • حکمت: شناختن حقایق موجودات به طریقی که هستند بر دو قسم می باشد: حکمت نظری(علم به حقایق موجوداتی می باشد که وجود آن ها  به قدرت و اختیار ما نیست) و حکمت عملی(علم به حقایق موجوداتی می باشد که وجود آن ها به قدرت و اختیار ماست و افعالی می باشد که از بشر صادر می گردد) در مجموع، پس از تهذیب و پاکیزگی قوه عاقله، صفت حکمت حاصل می گردد.
  • عفت: مطیع بودن قوه شهویه از قوه عاقله، و سرکشی نکردن از امر و نهی عاقله برای خلاصی از بندگی و عبودیت هوا و هوس.
  • شجاعت: انقیاد و فرمانبرداری قوه غضبیه از برای قوه عاقله،تا آن که آدمی خود را در ممالکی نیفکند که عقل حکم به احتراز آن ها کند و مضطرب نشود از آن چیز که حکم به عدم اضطراب از آن ها می کند.

عدالت: مطیع بودن قوه عامله از برای قوه عاقله و متابعت آن عاقله را در جمیع تصرفاتی که در مملکت بدن می کند، یا در خصوص بازداشتن آن غضب و شهوت را در تحت اقتدار و فرمان عقل و شرع. پیش روی هر صفت فضیلتی، اوصاف رذیله خواهد بود، و مجرد انحراف از فضائل موجب افتادن در رذیله خواهد بود. بر این اساس جهل ضد حکمت، ترس ضد شجاعت، شره ضد عفت و جور ضد عدالت خواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

تبیین ارتباط اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

1-5-2. اهداف فرعی:

  • مطالعه ارتباط بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین تکریم و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • مطالعه ارتباط بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان  با فرمت ورد