عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

متداولترین روشهای اندازه گیری هزینه ـ ها عبارتند از:

  • بهای تمام شده تاریخی
  • اندازه گیری های جاری مانند ارزشهای جایگزینی
  • هزینه از دست دادن فرصت معادل وجوه نقد جاری

 

شناخت هزینه:

طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران شناخت هزینه متضمن ملاحظه این امر می باشد که آیا شواهد کافی مبنی بر وقوع کاهش در حقوق صاحبان سرمایه قبل از پایان دوره مورد گزارش هست یا خیر، اعمال احتیاط موجب می گردد که برای شناخت هزینه در مقایسه با شناخت درآمد، به شواهد وقوع و اندازه اتکا پذیری اندازه گیری کمتری نیاز باشد. لازم می باشد ارزیابی محتاطانه ای از شواهد مربوط به کاهش ارزش داراییها انجام گردد. هرگاه علایمی دال بر کاهش ارزش نظاره گردد، یک مطالعه جامع ضرورت می یابد. اگر ارزش یک دارایی کاهش یافته باشد، شناسایی تغییر در مبلغ ثبت شده دارایی که منجر به شناسایی یک هزینه می گردد ضرورت می یابد با این حال اعمال احتیاط حذف داراییها یا درآمد ها را در مواردی که شواهد کافی مبنی بر وقوع و اتکا پذیری اندازه گیری هست و شناسایی بدهیها یا هزینه ها را هنگامی که شواهد موصوف وجود ندارد مجاز نمی شمرد. اگر این طور نباشد داراییها و درآمدها عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزینه ها عمداً بیشتر از واقع نمایش می یابد.

هزینه، زمانی و تا میزانی شناسایی می گردد که داراییهای قبلاً شناسایی شده کاهش یافته یا حذف شده یا حائز شرایط ادامه شناخت به عنوان دارایی نباشد.

بدون این که افزایش در سایر داراییها یا کاهش در بدهیها رخ دهد. هزینه همچنین در صورت ایجاد یا افزایش یک بدهی بدون افزایش معادل در داراییهای شناسایی شده شناسایی می گردد.

فرایندی که معمولاً تحت عنوان «تطابق درآمد هزینه» از آن دانسته می گردد در کنار سایر فرایندها یکی از ابزارهای حصول اطمینان از این امر می باشد که در مواردی که شواهد کافی مبنی بر اینکه مخارجی منجر به دستیابی به منافع آتی شده وجود داد، یک دارایی شناسایی گردد. و در دوره مصرف یا انقضای این منافع هزینه شناسایی گردد. تطابق بدین معناست که مخارجی که مستقیماً با ایجاد درآمدهای مشخص مرتبط می باشد به جای شناسایی به عنوان هزینه در دوره وقوع در همان دوره ای شناسایی گردد که این درآمدها شناسایی می گردد.

در مواردی که انجام مخارج منجر به منافعی گردد که طی چند دوره مالی حاصل می گردد و ارتباط این مخارج با ایجاد درآمدهای مشخص را تنها بتوان به گونه کلی یا غیر مستقیم تعیین نمود و به علاوه ارزش دارایی را در پایان هر دوره نتوان به گونه مستقیم و با قابلیت اتکای کافی تعیین نمود آنگاه فرض معقول آن می باشد که دارایی طی عمر مورد انتظار آن به گونه سیستماتیک کاهش می یابد در چنین شرایطی، دارایی پس از شناسایی بر مبنای سیستماتیک طی دوره هایی که منافع آن حاصل میشود مستهلک می گردد. این فرایند جزء روشهای مورد قبولی می باشد که در برخود با ابهام اتخاذ میشود. همان گونه که قبلاً اظهار گردید، قطعیت اندازه گیری برای شناخت یک عنصر ضرورت ندارد و مشروط به این که فرایند موصوف منجر به برآوردی معقول از دارایی و هزینه گردد، دارایی و هزینه استهلاک آن بر مبنای مورد تصریح شناسایی می گردد. با این حال مطالعه ادواری مبلغ شناسایی شده دارایی لازم می باشد تا اطمینان حاصل گردد که شواهد کافی مبنی بر دریافت منافع اقتصادی آتی به میزانی که کمتر از مبلغ شناسایی شده نباشد هست.

هر گاه نتوان بین مخارج انجام شده و ایجاد درآمدهای مشخص در آینده ارتباط موجهی مستقر نمود، مخارج مزبور بایستی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی گردد. این گونه مخارج شامل مبالغی می باشد که به انتظار منافع آتی خرج شده لیکن ارتباط آنها با این منافع در حدی دچار ابهام می باشد که شناسایی یک دارایی را مجاز نمی شمرد. مانند این مخارج می توان از بعضی مخارج پژوهش و توسعه نام برد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

این تخقیق در پی آن می باشد که پاسخ سؤال زیررا شناسایی نماید:

  • آیا اندازه گیری بهای تمام شده منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا تشخیص و حذف اقلامی از هزینه فاقد ارزش افزوده تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمدها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • آیا شناسایی هزینه های غیر ثابت غیر مثمر بر روی سطح درآمد ها تا چه اندازه بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد موسسه موثر می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت  با فرمت ورد