دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

هدف پژوهش: هدف این مقاله مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و فناوری اطلاعات می‌باشد. امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حرکت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده می باشد

روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره پژوهش توصیفی به شمار آورد. متغیرهای این پژوهش توسعه اقتصادی (درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بهره‌وری) و بهره گیری از فناوری اطلاعات می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت‌های فعال در بورس می‌باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000 نفر می‌باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول (کوکران) انتخاب می گردد. حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه توسعه اقتصادی (15سوالی) و فنآوری اطلاعات (10 سوال) بهره گیری گردید. جهت آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری گردید.

یافته ها : با در نظر داشتن نتایج پژوهش بین بهره گیری فناوری اطلاعات در سطح بنگاه و درآمدسرانه ارتباط معناداری هست. همچنین بین بهره گیری فناوری اطلاعات و نرخ بیکاری ارتباط معنی‌داری وجود. و با در نظر داشتن نتایج می‌توان گفت بین بهره گیری  فناوری اطلاعات در کشورها و بهره وری  ارتباط معنی‌داری هست.

نتیجه گیری : با در نظر داشتن نتایج پژوهش می‌توان گفت بهره گیری از فناوری اطلاعات موجب کاهش بهره گیری نیروی انسانی می گردد ودر کشورهایی که دارای درآمد سرانه بیشتر هستند بیشتر کاربرد دارد. همچنین بهره گیری از فناوری اطلاعات موجب کاهش اتلاف وقت و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌باشد.

کلید واژه‌ها:  فناوری اطلاعات، بهره وری، بازده ، فناوری اطلاعات، توسعه اقتصادی.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد