دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1 اظهار مسأله…………………………………………………………………………………….. 4

1-2. اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… 7

1-3 سوالات پژوهش………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1 سوال اصلی…………………………………………………………………………………… 7

1-3-2 سوالات فرعی………………………………………………………………………………… 7

1-4 فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………… 8

1-5 روش پژوهش……………………………………………………………………………………….. 8

1-6  روشهای جمع آوری اطلاعات …………………………………………………… 9

1-7 جامعه آماری………………………………………………………………………………….. 10

1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………………………… 10

1-9 ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………….. 11

1-10 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………… 11

1-10 -1 قلمرو موضوعی پژوهش ……………………………………………………… 11

1-10-2 قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………….. 11

1-10-3 قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………….. 11

1-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………. 11

1-12 تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………. 12

1-12-3 فناوری اطلاعات  ………………………………………………………………….. 13

فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 15

2-2 بخش دوم:توسعه اقتصادی………………………………………………………….. 16

2-2-1 مفاهیم رشد و توسعه ………………………………………………………….. 16

2-2-2  تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ……………………………………. 18

2-2-3  تئوریهای توسعه اقتصادی ازد یدگاه اندیشمندان      21

2-2-4  معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی …………………… 27

2-3 بخش دوم : بازده سرمایه گزاری…………………………………………. 29

2-3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 29

2-3-2 سرمایه گذاری…………………………………………………………………………….. 31

2-3-3 انواع سرمایه گذاری………………………………………………………………. 31

2-3-4 محیط سرمایه گذاری………………………………………………………………….. 33

2-3-5 ابزار های قابل معامله………………………………………………………….. 34

2-3-6 فرآیند سرمایه گذاری……………………………………………………………… 35

2-3-7 بازده…………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-8 اجزای بازده……………………………………………………………………………….. 37

2-3-9 عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی         39

2-4  پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………… 47

1-2-4) تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………. 47

2-2-4) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………. 48

فصل سوم:روش پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 56

3-2 روش پژوهش……………………………………………………………………………………….. 57

3-2-1)  تحقیقات بنیادی…………………………………………………………………. 57

3-2-2)  تحقیقات کاربردی……………………………………………………………….. 57

3-2-3) تحقیقات عملی…………………………………………………………………………. 58

3-3) ماهیت و روش پژوهش…………………………………………………………………. 58

3-3-1) تحقیقات تاریخی……………………………………………………………………. 58

3-3-2) تحقیقات توصیفی …………………………………………………………………. 59

3-3-3)  تحقیقات همبستگی……………………………………………………………….. 59

3-3-4)  تحقیقات علیّ ………………………………………………………………………. 60

3-3-5) تحقیقات تجربی ……………………………………………………………………. 60

3-4 روشهای جمع آوری اطلاعات …………………………………………………….. 60

3-5  فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………… 61

3-6 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………….. 62

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-6 -1 قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………….. 62

3-6-2  قلمرو مکانی پژوهش…………………………………………………………….. 62

3-6-3  قلمرو زمانی پژوهش ………………………………………………………….. 63

3-7 جامعه آماری………………………………………………………………………………….. 63

3-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………………………… 64

3-9 ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………….. 65

3-10 تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………. 65

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………… 67

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 69

4-2 رویکرد فراتحلیل………………………………………………………………………….. 70

4-3-1 مطالعه فرضیه اول……………………………………………………………………. 72

4-3-2 مطالعه فرضیه دوم……………………………………………………………………. 75

4-3-3 مطالعه فرضیه سوم……………………………………………………………………. 77

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 81

5-2 یافته‌های پژوهش…………………………………………………………………………… 81

5-3 تفسیر و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………. 83

5-4 پیشنهادها……………………………………………………………………………………….. 85

5-5 محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………….. 86

منابع

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف اصلی:

مطالعه ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

مطالعه ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

مطالعه ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و اندازه بهره گیری بنگاههای اقتصادی از فناوری اطلاعات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاهها در فن‌آوری اطلاعات  با فرمت ورد